Barnhänder håller i jord med växt

Miljö- och energipolicy Götene

Här kan du ta del av vår miljö- och energipolicy för vår verksamhet i Götene.

För Semper Götene, vars syfte är att vara producerande enhet av barnmat och glutenfria produkter, innebär denna policy att vi skall:

 • Aktivt arbeta för skydda miljön, att minska vår miljöpåverkan och energiförbrukning genom att förebygga föroreningar och arbeta med ständiga förbättringar, att ständigt förbättra miljö- och energiledningssystemen inkl. energiprestanda.
   
 • Hushålla med material och energi därför att det ger både miljö-, energi- och i många fall ekonomiska vinster.
   
 • Säkerställa tillgång till den information och de resurser som krävs för att uppnå miljö- och energimål, såväl övergripande som detaljerade.
   
 • Uppfylla tillämpliga lagar, bindande krav och andra krav.
   
 • Sträva efter att ta hänsyn till och minimera vår framtida miljöbelastning och energiförbrukning när vi:
  - gör förändringar i verksamheten.
  - tar ny utrustning i drift.
  - genomför ombyggnader eller utbyggnader av fastigheter.
  - genomför råvaru-, recept- och processförändringar.
   
 • Beakta ovanstående förändringar genom ett livscykelperspektiv.
   
 • Sträva efter att minska vår miljöpåverkan beträffande utsläpp till luft, vatten och mark.
   
 • Med hjälp av ett konstruktivt och miljömedvetet kemikaliearbete byta ut mer miljöpåverkande kemikalier mot mer miljöanpassade där så är möjligt.
   
 • Arbeta förebyggande för att förhindra miljöolyckor i och kring hela Göteneanläggningen.
   
 • Ständigt minimera energianvändningen genom att vidta sparåtgärder i hela produktionskedjan.
   
 • Uppmuntra våra leverantörer att utveckla och erbjuda energisnåla produkter och tjänster i linje med våra krav.
   
 • Samarbeta aktivt med myndigheter och andra aktörer kring miljö- och energifrågor.
   
 • Sträva efter att minimera vårt bidrag till buller, stoft och lukt i närmiljön.
   
 • Ge våra medarbetare utbildning och information för att kunna ta aktivt ansvar för miljö- och energifrågorna i det dagliga arbetet.
   
 • Integrera miljö- och energifrågor som en naturlig del i vår verksamhetsplanering, samt kontinuerligt sätta och följa upp innevarande miljö- och energimål inkl. aktiviteter.

Semper AB´s hållbarhetsstrategi

Semper AB är ett livsmedelsföretag inom barnmat och glutenfria produkter. Vår verksamhet skall bedrivas så att vi aktivt verkar för ansvarstagande i alla led och en hållbar utveckling i samhället. 

Vi ser hållbarhet som ett övergripande begrepp som påverkar samtliga aspekter av vår verksamhet med det övergripande målet att kombinera livsmedelsproduktion med miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar. Vi inkluderar såväl egen tillverkning som våra leverantörer av både råvaror och färdiga artiklar.

Vårt hållbarhetsarbete omfattar våra egna och våra leverantörers ständiga förbättringar avseende att: 

Minska energianvändningen och ’energy footprint’

 • Vårt bageri i Falun har minskat energiförbrukningen med 20%. 

 • Biobränsle från skogsavfall används för att hålla CO2-utsläppen nere. 

 • Lågenergilampor med rörelsedetektorer tillämpas. 


Minska vattenförbrukningen och miljöriktig avloppsrening; ’water footprint’ 

 • Egen brunn för en del av vattenförbrukningen i Götene för att minska användningen av kommunalt vatten där det inte krävs. 

 • Våtmark för rening av lätt smutsat avloppsvatten. 


Minimera avfallet 

 • I tillverkningen genom att göra ”rätt från början”. 

 • För konsumenten optimala förpackningsstorlekar. 

 • Minimal använd mängd förpackningsmaterial, tillräckligt mycket för att skydda maten men inte mer än nödvändigt, gäller även transportförpackningar och sträckfilm. 


Minimera ’logistiskt footprint’ 

 • Centralt placerat centrallager för korta transporter. 

 • Lokala leverantörer för korta transporter. 


Minska miljöbelastningen vid råvaruframtagning och råvaruval 

 • Sustainable Agriculture Initiative (SAI). 

 • Bytt palmolja mot grädde. 


Upprätthålla en ansvarsfull leverantörskedja

 • Vi är anslutna till Sedex som omfattar etik, miljö, hälsa & säkerhet, arbetskraft, undvika dubbelgranskningar. 

 • Hero Code of Conduct uppförandekod. 


Semper AB skall bedriva verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och säkerställa samhällets, marknadens och den egna personalens krav på hållbarhet. 

Tidigare giltighetsdatum - Tidigare framtagare - Orsak till ändring 

2007-12-04 - MSL - Inlagd i ny mall 

2009-10-14 - CGJ - Nytt namn och revidering efter fusionen 

2011-02-28 - MON - Uppdatering med framför allt Semper ABs miljö- och hållbarhetspolicies från 2016 resp 2014 plus ny miljöstandard SS-EN ISO 14001:2015 

2018-04-06 - PPN - Uppdatering pga ny energistandard SS-EN ISO 50001:2018 

2019-09-04 - PPN - Klargörande av verksamhetens syfte 

2021-03-11 - PPN - Semper ABs miljöpolicy inaktuell och borttagen, Sempers hållbarhetspolicy ersatt med hållbarhetsstrategi