Barn håller i morötter

Barn och fetma

Kunskapsnivå och sociokulturella faktorer påverkar föräldrars skattning av sina barns vikt

Övervikt och fetma bland barn ökar i hela världen och den snabbaste ökningen ses i låg- och medelinkomstländer. Andelen barn i Europa, i åldern 6-9 år, med övervikt och fetma varierade mellan 2015-2017 från 5-43%. En nyligen genomförd studie av WHO, publicerad i Obesity Facts, studerade föräldrars uppfattning om sina barns viktstatus i 22 länder.

Bakgrund

Hittills har många insatser för att komma till rätta med barnfetma främst fokuserat på individuella tillvägagångssätt (till exempel främjande av hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet). Familjebaserade insatser har också föreslagits. Tidigare studier har dock visat att föräldrar ibland kan ha svårt att uppfatta sitt barns viktstatus, något som kan vara en potentiell faktor bakom de ökade nivåerna av barnfetma.


Målet med studien var:
 1. Att mäta föräldrars uppfattningar om deras barns viktstatus.
 2. Att identifiera möjliga faktorer/mönster till föräldrars missuppfattningar.
   

Resultat

Föräldrars uppfattningar
 • 64 % av föräldrarna klassificerade sitt barns viktstatus korrekt i förhållande till WHOs klassificering.
 • 87 % av föräldrarna kunde noggrant bedöma sitt barns vikt om barnet var normalviktigt.
 • 82 % av föräldrarna underskattade barnets vikt om barnet var överviktigt.
 • 94 % av föräldrarna underskattade barnets vikt om barnet led av fetma.
 • 56,2 % uppfattade sitt barn som "lite överviktigt"
 • 37,2 % uppfattade sitt barn som "normalviktigt”
Man kunde hitta mönster/faktorer

Föräldrar var mer benägna att underskatta sitt barns vikt om:

 • Barnet var pojke
 • Föräldern hade en lägre utbildningsnivå
 • Pappan svarade på frågan snarare än mamman
 • Familjen bodde på landsbygden

Viktigt att notera är att det fanns skillnader mellan olika länder. Föräldrarnas BMI var i allmänhet inte starkt förknippat med underskattning av barnets viktstatus, men i vissa länder (t.ex. Kroatien, Italien, Litauen och Spanien) var dock överviktiga eller obesa föräldrar mer benägna att underskatta sitt barns vikt.

Den här studien kompletterar den aktuella litteraturen som finns om vilka faktorer som påverkar föräldrars uppfattning om deras barns viktstatus. Folkhälsoinsatser som syftar till att främja sunda och hållbara matvanor och en hälsosam livsstil under uppväxten bör ta hänsyn till föräldrarnas kunskaper och uppfattningar, samt de sociokulturella sammanhang som barn och familjer lever i.


Barn och fetma i Sverige

Om du vill fördjupa dig i ämnet och uppdatera dig om hur situationen ser ut i Sverige, hör av dig till våra dietister på: dietist@semper.se så skickar vi en länk till Claude Marcus och Pernilla Danielsson Liljeqvists uppskattade föreläsning om "Barn & fetma"!