Bild på en planet som byggs upp av grönsaker

En hälsosam framtid för alla!

Studier pågår världen över inom området nutrition för späda och små barn i syfte att förbättra och förstå hur näringssammansättningen i olika livsmedel för denna grupp kan förändras och förbättras i syfte att påverka hälsan på både lång och kort sikt. Även vi på Semper är med och bidrar till detta. Genom kliniska studier driver vi nutritionsforskningen framåt och säkerställer att vår barnmat väl tillgodoser barnens behov.

Genom att vi aktivt både följer och är med i forskningen kan vi hela tiden se till att våra livsmedel för de allra minsta håller högsta standard. Semper följer rådande rekommendationer för späda och små barn inom nutritions- och råvaruområdet.

Sammansättningarna av våra livsmedel ligger i framkant baserat på forskning. Och en matsedel enbart baserad på Sempers barnmat uppfyller väl Nordiska Näringsrekommendationer (NNR) samt rekommendationer utgivna av Svenska Barnläkarföreningen, Livsmedelsverket och European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN).

Livsmedel utvecklat för hela matresan

Vid utveckling av barnmat anpassar vi råvaruval och näringssammansättning så att maten både bidrar till god näringsstatus och lägger grunden till goda matvanor. Vi utvecklar livsmedel för barnets hela matresa, från födseln fram tills dess barnet äter familjens mat. Baserat på rekommendationen om att introduktion av fast föda kan ske från tidigast 4-6 månaders ålder har vi utvecklat olika livsmedel så att barnet successivt kan vänja sig vid nya smaker och konsistenser, under fortsatt amning alternativt modersmjölksersättning. WHO rekommenderar helamning upp till minst 6 månader och Semper stödjer dessa rekommendationer.

Vi följer också barnets utveckling när vi beslutar om konsistenser som till exempel när det finns tänder i munnen finns det bitar i maten. Detta för att ytterligare stimulera barnet till att tugga lite och att röra tungan och föra maten bakåt i munnen för att svälja. En bra träning inför den tiden då barnet kommer att äta familjens mat.

Förändring av kostmönster behöver börja tidigare

Vi följer noga den utveckling som nu sker inom hållbarhetsområdet både i eget arbete och andras vars syfte är att förena en hållbar livsmedelsproduktion med en förbättrad hälsa. Det är vår uppfattning att om man önskar se en förändring av kostmönster hos vuxna så måste man börja tidigare och spegla önskade förändringar redan i barnmaten. I ljuset av detta känns det därför oerhört värdefullt och viktigt att vi deltar i ett forskningsprojekt rörande små barns kost och hur den kan förbättras för att bli mer hållbar och hälsosam för både individen och planeten.

Studien som benämns OTIS (optimerad tilläggskost-studien) genomförs vid Barnklinikens forskningsenhet, Umeå universitet och är en randomiserad studie i vilken 250 barn ingår uppdelade i två grupper. När föräldrarna väljer att börja med tilläggskost fick barnen i studiegruppen en systematisk introduktion av grönsaker och frukt och därefter en kost extra rik på grönsaker, rotfrukter, bär och frukt. Den innehöll dessutom mindre protein. Den andra gruppen, kontrollgruppen, fick nyttig traditionell barnmat. Barnen följdes till 18 månaders ålder. En rad faktorer undersöktes hos barnen som till exempel: tillväxt, kroppssammansättning, indikatorer för insulinresistens, ämnesomsättning, tarmflorans sammansättning samt viljan att prova nya hälsosamma livsmedel.

STEP-metoden, Ronja och Lykke
STEP-metoden

Spännande reslutat från OTIS-studien

Resultaten visar att barnen som fick en systematisk introduktion av grönsaker och frukt vid 9 månader och 12 månaders ålder åt signifikant mer av dessa livsmedel än barnen i kontrollgruppen. Mellan 12 och 18 månaders ålder sjönk grönsakskonsumtionen något men barnen i studiegruppen åt fortfarande mer grönsaker och frukt, närmare bestämt 32% mer.

Studien visade att barnen i den grupp som åt mer grönsaker och frukt hade dessutom ett signifikant lägre proteinintag än den andra gruppen både vid 9, 12 och 18 månaders ålder vilket också påvisades i blodprovsanalyser av urea i blodet.

Under första levnadsåret är tillväxttakten mycket hög hos spädbarnet som då ökar sin födelsevikt gånger tre. Till vår glädje uppvisade barnen i båda grupperna en fullgod till växt vid 9, 12 och 18 månaders ålder. Det i sin tur ger oss en god insikt i att en mer hållbar kost med väsentligt mer grönsaker och frukt kan ges redan när introduktionen av fastare föda börjar. När barn äter mer grönsaker och frukt ökar kolhydratintaget och som en följd av det minskar intaget av protein vilket är positivt.

Vikten av att börja från start

Eftersom senare års forskning har visat att kosten tidigt i livet även har betydelse för hälsan i vuxen ålder är det önskvärt att etablera goda kostvanor från start. Kostfaktorer under den första tiden i barnens liv, bland annat, lågt intag av grönsaker och frukt och högt intag av protein ökar risken för fetma, diabetes och hjärt-kärl-sjukdomar senare i livet. Dagens kostråd till små barn grundas dock på tradition och erfarenhet varför behovet av evidensbaserad forskning är stort. Med denna studie har vi bidragit med en pusselbit till hur nya riktlinjer för introduktion av grönsaker och frukt kan göras, vilket kan bli mycket värdefullt eftersom det finns studier som visar att lite äldre barn i många länder inte äter det rekommenderade intaget av dessa livsmedel trots att det anses angeläget från hälsosynpunkt.

Vi är övertygade om att det är viktigt att börja redan från start. Vi vill bidra med hjälp och stöd till alla familjer för att fler barn ska upptäcka och tycka om mat som gör dem gott, både idag och imorgon.

STEP hjälper föräldrar med introduktion av smaker

För föräldrar har vi tagit fram en app benämnd Semper STEP. Baserat på OTIS-studien finns i appen en metod och recept för en strukturerad introduktion av grönsaker och frukt samt information om hur man kan börja ge dessa livsmedel till sitt barn för att stimulera till en ökad konsumtion. Detta är i samklang med FN:s globala mål för hälsa och bekämpa klimatförändringarna samt med EAT-Lancet rapportens slutsats: att äta mer grönsaker och frukt är bra för hälsan och planeten!

I STEP-appen bockar man av för varje gång man testar en smak

STEP-metoden

Alla familjer ska ha möjlighet till en hälsosam framtid - det är vår strävan för att ständigt förbättra vår mat till de minsta och viktigaste matgästerna på vår jord.
 

Läs gärna mer om hur STEP fungerar och på vilket sätt appen kan hjälpa föräldrar att få barnen att äta mer grönsaker/rotfrukter, bär och frukt.